Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

Comparison of Financial Performances of Banks by Multi Criteria Decision Making Methods: The Case of Turkey

Year 2020, Volume: 19 , 41 - 49, 31.12.2020

Abstract

The share of participation banking in the finance sector has been growing in recent years. This growth indicates that participation banking will be an important competitor for traditional banking in the banking system. In this context, the financial performances of traditional banking and participation banking are compared in this study. While measuring, primarily the data obtained from banks' financial statements were used. These data, consisting of 15 financial ratios in 5 different categories, have been obtained from banks’ financial statements and income statements. In this study, the financial performance of 18 traditional banks and 3 participation banks operating in Turkey between 2010 and 2018 were analyzed with multivariate decision-making methods. The Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method was used to measure the financial performance. As a result of the analysis, it was determined which banks showed better financial performance and the results were commented.

References

 • Akgüç, Ö. (2007). Banka Yönetimi ve Performans Analizi. İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık, 1. Baskı.
 • Aydın, N., Başar, M. & Coşkun, M. (2010). Finansal yönetim. İstanbul: Detay Yayıncılık (2. Baskı). Bektaş, S. (2020). Mevduat bankalarının finansal performanslarının sıralanması: Türk mevduat bankalarının entropi ve mairca yöntemleriyle performans analizi. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(2), 784-814.
 • Bozdoğan, T., Ersoy, B. & Kaygusuz M. (2018), CAMELS değerlendirme sistemiyle katılım bankalarının finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30), 4309-4323.
 • Çetin, A.C. & Bıtırak İ.A. (2010). Banka karlılık performansının analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi: Ticari bankalar ile katılım bankalarında bir uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Demireli, E. (2010). TOPSİS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1).
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi,58, 175-188.
 • Dinçer, H. & Görener, A. (2011). Analitik hiyerarşi süreci ve vikor tekniği ile dinamik performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (19).109-127.
 • Esmer, Y., & Bağcı, H. (2016). Katılım bankalarında finansal performans analizi: Türkiye örneği-Financial performance analysis of participation banks: The case of Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 17-30.
 • Ertuğrul, İ., & Karakaşaoğlu, N. (2009). Banka şube performanslarının vikor yöntemi ile değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20(1), YA/EM 2008 Özel Sayısı, 19-28.
 • Kandemir, T., & Karataş, H. (2016). Ticari bankaların finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile incelenmesi: Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama (2004-2014). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.
 • Karaoğlan, S., & Şahin, S. (2018). BİST XKMYA işletmelerinin finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçümü ve yöntemlerin karşılaştırılması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 18(1), 63-80.
 • Kaygusuz, Ö, Ersoy, Ö, Bozdoğan, D. (2020). Camels değerlendirme sistemiyle bankaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 67-95.
 • Latifi, P. (2015). Arnavut bankacılık sektöründe finansal performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Onour, I. A., & Abdalla, A. M. (2011). Efficiency of Islamic banks in Sudan: A non-parametric approach. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 7(4), 79-92.
 • Özgür, E. (2008). Katılım bankalarının finansal etkinliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 159-175.
 • Özkan, G., & Deliktaş, E. (2020). Banka performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-40.
 • Özulucan, A. & Deran, A. (2009). Katılım bankacılığı ile geleneksel bankaların bankacılık hizmetleri ve muhasebe uygulamaları açısından karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 85-108.
 • Ömürbek, V., & Kınay, Ö. G. B. (2013). Havayolu taşimaciliği sektöründe TOPSIS yöntemiyle finansal performans değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 343-363.
 • Parlakkaya, R. & Çürük Akten, S. (2011). Finansal rasyoların katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasında bir tasnif aracı olarak kullanımı: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.
 • Sakarya, B., & Kaya, Y. (2013). Katılım bankaları mevduat bankalarından farklı mı çalışıyor? EY International Congress on Economics I "Europe and Global Economic Rebalancing”, 24- 25 Ekim, Ankara/Turkey, (1-13).
 • Sarı, E. B., & Kabakçı, C. Ç. (2019). Türk bankacılık sektöründe finansal performansın tercih seçim endeksi (PSI) yöntemiyle analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(3), 370-383.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Vural, U. (2013). Geleneksel olmayan para politikalarının yükselişi, TCMB uzmanlık yeterlilik tezi, Ankara.
 • Yayar, R. & Baykara, H.V. (2012). TOPSIS yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama. Business and Economics Research Journal, 3(4), 21-42.
 • Yetkin, F., & Sandalcılar, A. R. (2017). Türkiye'de bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya etkileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 43-65.
 • Yoon, P. & Ching-Lai, H. (1995). Multiple attribute decision making: An introduction, quantitative applications in the social sciences. Sage Publications.
 • Yudistira, D. (2004). Efficiency in islamic banking: An empirical analysis of eighteen banks. Islamic Economic Studies, 12(1), 1-19.

Year 2020, Volume: 19 , 41 - 49, 31.12.2020

Abstract

References

 • Akgüç, Ö. (2007). Banka Yönetimi ve Performans Analizi. İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık, 1. Baskı.
 • Aydın, N., Başar, M. & Coşkun, M. (2010). Finansal yönetim. İstanbul: Detay Yayıncılık (2. Baskı). Bektaş, S. (2020). Mevduat bankalarının finansal performanslarının sıralanması: Türk mevduat bankalarının entropi ve mairca yöntemleriyle performans analizi. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(2), 784-814.
 • Bozdoğan, T., Ersoy, B. & Kaygusuz M. (2018), CAMELS değerlendirme sistemiyle katılım bankalarının finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30), 4309-4323.
 • Çetin, A.C. & Bıtırak İ.A. (2010). Banka karlılık performansının analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi: Ticari bankalar ile katılım bankalarında bir uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • Demireli, E. (2010). TOPSİS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1).
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi,58, 175-188.
 • Dinçer, H. & Görener, A. (2011). Analitik hiyerarşi süreci ve vikor tekniği ile dinamik performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (19).109-127.
 • Esmer, Y., & Bağcı, H. (2016). Katılım bankalarında finansal performans analizi: Türkiye örneği-Financial performance analysis of participation banks: The case of Turkey. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 17-30.
 • Ertuğrul, İ., & Karakaşaoğlu, N. (2009). Banka şube performanslarının vikor yöntemi ile değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 20(1), YA/EM 2008 Özel Sayısı, 19-28.
 • Kandemir, T., & Karataş, H. (2016). Ticari bankaların finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile incelenmesi: Borsa İstanbul’da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama (2004-2014). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.
 • Karaoğlan, S., & Şahin, S. (2018). BİST XKMYA işletmelerinin finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile ölçümü ve yöntemlerin karşılaştırılması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 18(1), 63-80.
 • Kaygusuz, Ö, Ersoy, Ö, Bozdoğan, D. (2020). Camels değerlendirme sistemiyle bankaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 67-95.
 • Latifi, P. (2015). Arnavut bankacılık sektöründe finansal performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Onour, I. A., & Abdalla, A. M. (2011). Efficiency of Islamic banks in Sudan: A non-parametric approach. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 7(4), 79-92.
 • Özgür, E. (2008). Katılım bankalarının finansal etkinliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 159-175.
 • Özkan, G., & Deliktaş, E. (2020). Banka performanslarının TOPSIS yöntemiyle analizi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 31-40.
 • Özulucan, A. & Deran, A. (2009). Katılım bankacılığı ile geleneksel bankaların bankacılık hizmetleri ve muhasebe uygulamaları açısından karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 85-108.
 • Ömürbek, V., & Kınay, Ö. G. B. (2013). Havayolu taşimaciliği sektöründe TOPSIS yöntemiyle finansal performans değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 343-363.
 • Parlakkaya, R. & Çürük Akten, S. (2011). Finansal rasyoların katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasında bir tasnif aracı olarak kullanımı: Türkiye örneği. Ege Akademik Bakış, 11(3), 397-405.
 • Sakarya, B., & Kaya, Y. (2013). Katılım bankaları mevduat bankalarından farklı mı çalışıyor? EY International Congress on Economics I "Europe and Global Economic Rebalancing”, 24- 25 Ekim, Ankara/Turkey, (1-13).
 • Sarı, E. B., & Kabakçı, C. Ç. (2019). Türk bankacılık sektöründe finansal performansın tercih seçim endeksi (PSI) yöntemiyle analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(3), 370-383.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Vural, U. (2013). Geleneksel olmayan para politikalarının yükselişi, TCMB uzmanlık yeterlilik tezi, Ankara.
 • Yayar, R. & Baykara, H.V. (2012). TOPSIS yöntemi ile katılım bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerine bir uygulama. Business and Economics Research Journal, 3(4), 21-42.
 • Yetkin, F., & Sandalcılar, A. R. (2017). Türkiye'de bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya etkileri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 43-65.
 • Yoon, P. & Ching-Lai, H. (1995). Multiple attribute decision making: An introduction, quantitative applications in the social sciences. Sage Publications.
 • Yudistira, D. (2004). Efficiency in islamic banking: An empirical analysis of eighteen banks. Islamic Economic Studies, 12(1), 1-19.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Nuri SALUR
Necmettin Erbakan University
Türkiye


Yasin CIHAN
Necmettin Erbakan University
Türkiye

Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 19

Cite

APA
SALUR, M. N., & CIHAN, Y. (2020). Comparison of Financial Performances of Banks by Multi Criteria Decision Making Methods: The Case of Turkey. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 19, 41-49.